NAJBLIŻSZY ODCZYT

ROCZNIK PTN o/Warszawa

Facebook

YouTube

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 6 czerwca (poniedziałek) 2022 roku o godz.17:00w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Warszawa  przy ul. Jezuickiej 6/8 odbędzie się spotkanie numizmatyczne, podczas którego Pan mgr Juliusz Bieniaś wygłosi wykład pt. Wykorzystanie grafiki dolarów USA do celów reklamowych w okresie II Rzeczpospolitej”.

Notka autora o treści wykładu:

W XIX wieku z terenów Królestwa Polskiego, Galicji i zaboru pruskiego wyemigrowało do innych państw tysiące Polaków z powodów politycznych lub ekonomicznych. Głównymi kierunkami ruchów emigracyjnych była Europa zachodnia i USA. Do początku I Wojny Światowej z terenów dawnej Polski wyemigrowało około 10% ludności. Okres powojenny przyniósł kolejną falę emigracji za ocean. Ogółem do 1939 roku wyemigrowało około 2,2 miliona osób – z tej liczby do Europy udało się około 61%, a do krajów zamorskich 39%. Emigranci pozostawiali w ojczyźnie swoje rodziny, z którymi utrzymywali kontakty korespondencyjne i finansowe. W okresie II Rzeczpospolitej dolar amerykański był praktycznie walutą równoległą do złotówki i synonimem stabilności kursu złotego. Wyrazem takiego trendu były emitowane przez Ministerstwo Skarbu pożyczki państwowe lub pożyczki premiowe nominowane w dolarach. To przyzwyczajenie i przywiązanie do dolara wykorzystywały firmy do celów reklamowych. Szczególnie często robiły to luksusowe firmy odzieżowe i galanteryjne. Z tej formy reklamy korzystały również firmy kosmetyczne i produkujące chemię gospodarczą. Reklamy w formie druków akcydensowych zwykle były umieszczane w tygodnikach lub dziennikach w postaci luźnych wkładek. Najczęściej odtwarzano grafikę dolarów z dużymi modyfikacjami w zakresie napisów i portretów. Na stronach odwrotnych takich druków zapisywano teksty reklamowe lub umieszczano zdjęcia popularnych osób, takich międzywojennych celebrytów. Zwykle druki były jednobarwne, wykonane w technice offsetowej na papierze gazetowym. Wykład będzie prezentacją tego zjawiska na podstawie zachowanych reklam z kolekcji autora i kolegi Jacka Popielarskiego.

Serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny

Z przykrością informujemy, że krakowskie środowisko numizmatyczne poniosło bolesną stratę.

W dniu 19 kwietnia 2022 roku zmarł w wieku 69 lat Antoni Leon Dawidowicz

 wybitny matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w latach 2009-2014.

 

"Zainteresowania łączył z działalnością społeczną. W różnych latach był także prezesem m.in.
krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, prezesem Towarzystwa im. Henryka Jordana. Kraków zawdzięcza Mu przywrócenie dawnych nazw ulic i placów, a także pozbycie się komunistycznych patronów wszystkich ulic. Przeprowadził to w 1991 r. jako radny miejski. Warto wspomnieć, że pochodził z bardzo patriotycznej rodziny. Jego pradziadek Jan Dawidowicz w powstaniu styczniowym 1863 r. walczył w oddziale, którym dowodził jego brat Ignacy. Antoni zawsze podkreślał swój patriotyzm. Wielokrotnie kwestował na rzecz odnowy nagrobków na cmentarzach Rakowickim i Podgórskim. Był przy tym, jak wielu wybitnych ludzi, niezwykłym oryginałem -
mówi Jerzy Bukowski, filozof, honorowy przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Piłsudskiego w Krakowie."

 

Szanowni Państwo,

W dniu 9 maja 2022 roku o godz. 17 w siedzibie Oddziału PTN w Warszawie przy ul. Jezuickiej 6/8 odbędzie się prelekcja Pana mgr Witolda Nakielskiego – „POROZUMIENIE W SPRAWACH MONETARNYCH KSIĄŻĄT ŚLĄSKICH W LATACH 1178-1211”.

Notka autora o treści wykładu:

Moment odnalezienia (1987) pod Głogowem wielkiego skarbu (ok. 7 kg) monet średniowiecznych, był impulsem do badań nad początkiem dzielnicowego mennictwa śląskiego. W skarbie dominują trzy zasadnicze typy denarów (ponad 18 tysięcy egz.), które Stanisław Suchodolski przydzielił do dzielnicy śląskiej Bolesławowi Wysokiemu i Mieszkowi Plątonogiemu, synom Władysława II Wygnańca, a które wcześniej w ogóle nie były kojarzone ze Śląskiem. Ostatecznie czas początków tego mennictwa ustalił Borys Paszkiewicz na rok 1178.

Typ I to denary śląskie z lat ok. 1178-1188/1190, emitowane przez braci Bolesława I Wysokiego, Mieszka I Plątonogiego i Konrada, pod imieniem ojca Władysława II Wygnańca przedstawiają jeźdźca z proporcem na włóczni / walkę z lwem.

W roku 2018 na konferencji numizmatycznej w Bystrzycy Kłodzkiej wysunąłem pogląd, iż monety typu II „biskup z długim krzyżem / walka z lwem”, reprezentowane w skarbie przez ponad 5 tysięcy egzemplarzy, są monetami arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza, bite w mennicy głogowskiej przez Henryka Brodatego w okresie jego wygnania z Wielkopolski i poważnego konfliktu polityczno-kościelnego w latach 1206-1211.

 Typ III to denary śląskie, z lat około 1188/90-1201, Bolesława I Wysokiego, Mieszka Plątonogiego i Konrada (?), ze sceną dynastycznej sukcesji – przekazywania przez Władysława II jednemu z synów insygnium władzy – włóczni z proporcem / krzyża nitkowego, w którego polach jest imię jednego z książąt.

Czas po śmierci Bolesława Wysokiego (1201).

 Zasadniczą tezą wykładu jest pogląd, iż mennictwo książąt śląskich, z których każdy władał swoją dzielnicą, było prowadzone wspólnie, w porozumieniu dotyczącym wyobrażeń, jakości kruszcu i stopy menniczej oraz wspólnego obiegu, w jednej mennicy głogowskiej.

 Porozumienie noszące znamiona unii monetarnej trwało dalej po śmierci Bolesława między Henrykiem Brodatym i Mieszkiem, aż do jego śmierci w 1211 roku.

Henryk Brodaty, obejmując rządy po ojcu, wprowadził jako swój pierwszy, majestatowy wzór monet podtypu A, z popiersiem z mieczem na ramieniu oraz z poprawną, słowiańską wersją imienia INDRIh i orłem na rewersie.

Równocześnie Mieszko Plątonogi, awansując na seniora dynastii, emituje swój majestatowy, zbliżony w rysunku denar z awersem jak w podtypie A Henryka, z mieczem na kolanach. Na rewersie wizerunek anioła - zbliżony do rysunku orła Henryka z zamienioną głową orlą na ludzką.

Współobiegające monety Mieszka i Henryka oraz arcybiskupa Henryka Kietlicza:

a) denary Mieszka Plątonogiego z lat 1202-1211; na awersie książę na tronie z mieczem na kolanach, anioł na rewersie;

b) denary Henryka Brodatego z lat 1202-1211(?), podtyp A; na awersie popiersie księcia z mieczem na ramieniu, a na rewersie orzeł;

c) denary Henryka Brodatego z lat 1202-1211(?), podtyp B; awers jak wyżej, anioł na rewersie.

Zunifikowana została produkcja emitowanych dwustronnych denarów pod względem wyobrażeń, stopy menniczej, jakości stopu i wspólnego obiegu rynkowego. Produkcja odbywała się w jednej wspólnej mennicy. Znaleziska tych monet jednoznacznie wskazują na usytuowanie mennicy w Głogowie.

Zagadnieniem oddzielnym, mimo że dotyczy tego samego czasu i terytorium, jest problem śląskiego mennictwa brakteatowego, którego początki określa się na połowę lat dziewięćdziesiątych XII w., oddzielnym, bo brakteaty z reguły nie występują w depozytach łącznie z denarami dwustronnymi. Pieniądz brakteatowy dotyczy innej części rynku. Funkcjonował na jego lokalnej warstwie obsługującej drobne, codzienne potrzeby ludności. Brakteaty pierwszej emisji śląskiej tworzą zwartą grupę monet, zwaną daszowsko- -kluczborską, noszą głównie imię i symbolikę św. Jana Chrzciciela, patrona katedry i biskupstwa wrocławskiego.

Śląskie brakteaty emitowane po 1194 r., obiegające obok dwustronnych denarów do drugiej dekady XIII w., były bite również wspólnie dla księstw śląskich w ramach trwającej unii monetarnej. Rozrzut znalezisk tych monet potwierdza ich produkcję w mennicy wrocławskiej.

Myślę, że słuchaczy zainteresują również dygresje o bizantyjskich i weneckich wzorach wyobrażeń oraz insygniach władzy prezentowane na omawianych monetach.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

 

Informujemy członków Oddziału PTN i sympatyków numizmatyki, że spotkania kolekcjonerskie odbędą się w siedzibie Oddziału (Jezuicka 6/8) w dniach 16 maja (wraz z wydawaniem monet) oraz 23 maja.

Składki członkowskie PTN w wysokości 90 zł należy wpłacać na konto Oddziału PTN Warszawa nr 78 1160 2202 0000 0000 7073 3449.

Szanowni Państwo,

W dniu 6 maja (piątek) 2022 roku o godzinie 17:00
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (Warszawa ul. Jezuicka 6/8)
Pan  Jan Gustaw Rokita wygłosi prelekcję „
Medalierstwo w służbie dworu królewskiego Sobieskich.Funkcje propagandowe medali z lat 1673-1697” połączoną z promocją książki (pracą doktorską).

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

Szanowni Państwo,

Tylko do 30 kwietnia br. otwarta jest tańsza, tzw. wczesna rejestracja na International Numismatic Congress 2022 w Warszawie.
Do końca kwietnia opłata dla członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego wynosi 150 euro, od 1 maja – 260 euro.
Członkowie PTN płacą odpowiednio 150 lub 260 euro dzięki temu, że nasze Towarzystwo należy do International Numismatic Council.
Opłata konferencyjna dla uczestników niebędących członkami PTN ani żadnej innej instytucji należącej do International Numismatic Council jest w wysokości odpowiednio 300 i (od 1 maja) 460 euro.
W ramach opłaty poza udziałem w sesjach naukowych gwarantowany jest udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia Kongresu oraz na towarzyszące mu bankiety. Ponadto zarejestrowani uczestnicy INC 2022 mają wstęp wolny do Muzeum Narodowego i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Dalsze informacje na stronie Kongresu:
https://inc2022.pl/registration/

Wstęp do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, w którym (w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32) będzie towarzysząca INC 2022 wystawa PTN, jest otwarty dla wszystkich i nie wymaga wnoszenia opłaty kongresowej. Bez opłaty będzie można zobaczyć również wystawy posterowe w przestrzeniach otwartych kampusu UW.

Przypominamy, że Kongres odbędzie się w dniach 11-16 września 2022 r. w Warszawie.
https://inc2022.pl/